Hvorfor velge sunnere livsstil?

Mange vitenskapelige rapporter omhandler nettopp dette tema. Vi - som mange andre - er opptatt av hvordan man kan få befolkningen mer aktiv (1).

Tidsskriftet for Den norske legeforening (Nr 13-14/2010) bringer en kronikk av legene Peter F. Hjort og Hans Th. Waaler - som påpeker at det er forholdsvis sikre sammenhenger mellom fysisk, psykisk og sosial aktivitet og risiko for sykdom.

Eksempelvis har to amerikanske studier vist redusert risiko for demens (Se fotnote) blant de som drev regelmessig fysisk aktivitet (2,3). I en kanadisk studie var risiko for demens lavere for de som var fysisk aktive (4). Fysisk aktivitet innebærer bruk av både kropp og hjerne (5).

Det nettbaserte tidsskriftet BMC Public Health - har nylig publisert en undersøkelse der det fremkommer at overvektige er skeptiske til komersielle slankekurer og støtter heller programmer som fokuserer på å forandre livsstilen, om de selv får velge.

Solfrid Bratland-Sauda uttaler til forskning.no - at trening nødvendigvis ikke bare handler om vekt. Hun har studert fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med spiseforstyrrelser sammenlignet med personer uten spiseforstyrrelser. Resultatene viste at pasientene opplevde trening som viktigere for å regulere følelser enn kvinnene i kontrollgruppen.

Fotnote: Demens (sløvsinn) er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander som er kjennetegnet ved sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner - spesielt med tanke på det følelsesmessige (emosjonelle) eller tankestyringsmessige (kognetive).

Litteratur:

  1. Bahr R, Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet, 2008.
  2. Scarmeas N, Luchsinger JA, Schupt N et Al. Physical activity, diet and risk of Alzheiners disease. JAMA 2009;302:627-37.
  3. Larson EB, Li Wang, Bowen JD et Al. Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among 65 years of age and older. Ann Intern Med 2006; 57:2236-42.
  4. Laurin D, Verreault R, Lindsay J et Al. Physical activity and risk og cognetive impairment and dementia in elderly persons. Arch Neurol 2001; 58: 498-504.
  5. Bergersen LH, Storm-Mathisen T. Trening og hjernehelse. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 3253.